ІПБ АЕС розповів про використання результатів його дослідження фізико-хімічних процесів у паливовмісних матеріалах об’єкту «Укриття»

27.07.2022

 Інститут проблем безпеки АЕС Національної академії наук України повідомив про використання результатів дослідження фізико-хімічних процесів у паливовмісних матеріалах комплексу НБК «Укриття» електрокінетичними методами.

Мета дослідження — переведення оксидів урану (продуктів поділу та активації) із включень лавоподібних паливовмісних матеріалів у стабільні кристалічні сполуки за допомогою електрокінетичних процесів у порових каналах матеріалу.
Методи використані у дослідженні: рентгенівського фазового аналізу, електронної мікроскопії, хроматографічний, електродіалізні методи іонного концентрування, лабораторні дослідження, експериментальні методи.
На основі експериментальних досліджень розроблено фізичну модель закономірності перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття», яка дозволяє за допомогою електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у хімічно стабільні кристалічні сполуки та розробити нові методи кондиціювання для забезпечення умов довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення.
ІПБ АЕС зазначив, що у 2021 році розроблена модель впроваджена на ЧАЕС, що сприяє підвищенню достовірності визначення поведінки паливовмісних матеріалів в умовах НБК і впливає на рівень ядерної та радіаційної безпеки.
Крім того, за інформацією ІПБ АЕС, науково обґрунтовані рішення щодо поводження з паливовмісними матеріалами об’єкта «Укриття» були використані у законотворчій діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України, зокрема під час підготовки експертного висновку до проекту Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, внесеного Кабінетом Міністрів України.
Крім того запропоновані методи кондиціювання паливовмісних матеріалів використовуються у низці дисциплін навчального процесу 4-го освітнього рівня Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» під час підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю» (спеціалізація «Екологічна безпека»).
ІПБ АЕС також зазначив, що за результатами роботи опубліковано 6 статей в рецензованих виданнях, внесених до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 5 тез доповідей на конференціях, а також зареєстровано 3 заявки на винахід і корисні моделі.

Зняття з експлуатації