Завершив роботу проєкт BARCO - порівняльний аналіз за оцінкою радіологічних наслідків

29.07.2021
Завершив роботу проєкт «Порівняльний аналіз за оцінкою радіологічних наслідків» - BARCO, що стартував 4 березня 2020 року. Як повідомляє ДНТЦ ЯРБ, який брав участь в цьому проєкті від України, його метою була оцінка ефективності проведення порівняльного аналізу як методу для виявлення наявних прогалин в моделюванні, використанні метеорологічних даних і баз даних, що відрізняються і підходів до інтерпретації результатів використання моделей наслідків аварій на відстані організацій-членів ETSON (від організацій технічної підтримки до регуляторів). А також - оцінка надійності радіологічних оцінок аварійної готовності та реагування (АГР) в контексті ресурсів і можливостей членів ETSON.
Оцінка радіологічних наслідків є важливим етапом планування і реагування при аварійній ситуації. Згідно з вимогами частини 7 «Загальних вимог безпеки МАГАТЕ» (GSR Part 7) всередині зон і відстаней аварійного планування, повинні бути вжиті заходи для періодичного моніторингу та оцінки забруднення, радіоактивних викидів і опромінення населення для прийняття рішення про застосування захисних дій та інших заходів реагування, які потрібно прийняти або які приймаються.
Оцінка радіологічного впливу ґрунтується на розрахунку доз опромінення окремих осіб і населення загалом. Одним із інструментів прогнозування й організації контрзаходів на сьогодні є моделювання, на основі якого може бути передбачено перенесення радіонуклідів у навколишнє середовище. На сьогодні завдання щодо прогнозування та відповідних детальних оцінок конкретних контрзаходів покладене на аналітичні системи підтримки прийняття рішень. У випадку транскордонних аварій інструментарій цих систем дозволяє за допомогою низки гіпотез передбачати перенесення радіонуклідів на значні відстані.
Результати експертної оцінки й прогнозування радіологічних наслідків можуть мати деякі розбіжності у різних країнах з огляду на неоднакові методологічні підходи, використання різних моделей атмосферного поширення та прогнозування доз, інших баз даних, методик обчислення, кодів тощо. Імовірні відмінності в оцінках, проведених фахівцями в різних країнах та закладах, можуть траплятися через низку різних факторів, як от: використання різних джерел інформації, специфіку національних вимог тощо. Ці чинники потрібно визначати як у теорії, так і на практиці. Відповідно до сучасного погляду на проблему, актуальні міжнародні програми й проєкти, такі як, CRP J15002 (МАГАТЕ), FASTNET (ЄС), RAMP (Національна регуляторна комісія США), мають на меті гармонізацію наявних підходів до оцінок радіологічних наслідків при використанні ресурсів для моделювання аварійної готовності та реагування.
Зважаючи на тяжкість імовірного впливу на довкілля, вкрай важливе розуміння особливостей та обмежень різноманітних розрахункових кодів, а також навичок та технічних можливостей при прийнятті рішень з боку країн-сусідів.
Для оцінки роботи аналітичних інструментів, обґрунтування моделей та сприяння прийняттю найкращих практик у моделюванні, використовується порівняльний аналіз. Порівняльний аналіз є інструментом управління якістю, який спрямований на проведення заходів для порівняння пакетів моделювання аварійної готовності й реагування, а також методологій та підходів до застосування цих пакетів.
В рамках проєкту BARCO визначення надійності радіологічних оцінок базується на дослідженні результатів оцінок, зроблених різними організаціями технічної підтримки для однакових вхідних даних. Згідно з умовами проєкту було проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків різних кодів АГР, які використовуються членами ETSON, проведених для загального сценарію розвитку подій, а також підходів до використання пакетів і методологій моделювання, використання баз даних, інтерпретації результатів тощо.
Згідно з правилами BARCO, усі учасники використовували власні метеорологічні бази даних, відповідно до вибраного формату розрахункових кодів, та надавали одне обчислення за допомогою свого інструмента (-ів) (ARANO, VALMA, JRODOS v.2017 Update 2 і JRODOS v. 2019, FLEXPART v10.4). Результатом участі у проєкті для установ-учасників можна вважати вдосконалення точності моделювання та навичок інтерпретації результатів, поглиблення розуміння особливостей кодів, збільшення аналітичної здатності в оцінюванні радіологічних наслідків, а також розвинення сталого партнерства в межах спільноти АГР ETSON. Рекомендації для користувачів кодів, зроблені на основі проєкту, також стануть у пригоді в покращенні підходів усіх учасників.
Під час завершальної зустрічі учасники розглянули перелік журналів для майбутніх публікацій, який може бути згодом збільшений іншими науковими виданнями як майданчика представлення публікацій про результат проєкту BARCO. Презентація результатів проєкту BARCO планується на конференції EUROSAFE — щорічній міжнародній конференції ETSON.
Очікується, що результати порівняльного аналізу будуть використані членами ETSON та іншими організаціями, які користуються аналітичними інструментами АГР, які розглядалися в межах проєкту BARCO. Остаточний звіт проєкту може бути розміщений на сайті ETSON та використаний надалі як основа для розробки відповідного Керівництва з технічної оцінки безпеки або іншого документа у взаємодії з ETSON.

Група проєкту представлена учасниками з організацій технічної підтримки: Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДТНЦ ЯРБ), італійське Національне агентство нових технологій, енергетики та сталого економічного розвитку (ENEA), Литовський інститут енергетики (LEI), Технічно-дослідний центр Фінляндії (VTT), Товариство безпеки установок і реакторів (GRS) gGmbH. 

АЕС